facebook no script Nota legal - 2023 - Visita Costa Brava
Cercar
Cercar > Visita Costa Brava
Nota legal

Nota legal

Nota legal

 1. Dret d'informació: En virtud del que estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal LADEUS WEB BRANDING, SL amb NIF B55252894 (des d'ara LADEUS), informa al usuari d'aquest lloc web, de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat per LADEUS, i sota la seva responsabilitat.
 2. Finalitat: Les dades dels usuaris recollides mitjançant la nostra pàgina web, seran recaudades amb el fi d'oferir els nostres serveis de diseny gràfic i web, allotjament i manteniment web i organització de congressos.
 3. Veracitat de les dades: L'usuari garantitza que les dades personals facilitades son veritat i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.
 4. Consentiment de l'usuari: L'enviament de dades personals, mitjançant missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en el mateixos per a la finalitat abans descrita, així com per a l'enviament de comunicacions via SMS, correu electrònic i/o altres mitjans de comunicació electrònica sobre els nostres serveis.
 5. Cessions: LADEUS, realitzarà cessions de dades sempre que ho exigeixi la legislació vigent per atendre les seves obligacions legals amb les diverses administracions competents. En aquest sentit, el compliment de la llei 25/2007 de 18 d'octubre de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, s'informa a l'usuari que LADEUS, conservarà les dades de trànsit, requerides per la llei, generades durant el desenvolupament de les comunicacions, així com en el seu cas, les comunicarà als organismes competents quan es donin les circumstàncies previstes per la llei. De la mateixa manera, per a la prestació dels serveis de registre de dominis, s'informa que la ICANN o una altra organització registradora competent requereixen la publicació de les dades relatives a la titularitat del nom del domini registrat, dels contactes administratius, tècnics i de pagament que segons la normativa, han de ser publics i accessibles des del "Whois" dels registradors competents. En aquest sentit el titular del nom de domini autoritza la publicació de les dades i en cas que el client no sigui el titular, s'obliga a recollir d'aquest la autorització per transmetre i publicar aquestes dades.
 6. Drets d'accés, rectificació, oposició i cancelació dels usuaris: L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició en els termes previstos a la LOPD, i a la seva normativa de desenvolupament, mitjançant escrit i copia del DNI indicant la referència dirigit a LADEUS, amb domicili a C/ Trav. dels Jardins, 17. Oficina 6, 17310 Lloret de Mar.
 7. Cookies: LADEUS, pot utilitzar cookies per gestionar la navegació per la seva pàgina web. L'usuari autoritza expressament el seu ús per a la finalitat anterior. Així mateix, l'usuari pot configurar el seu navegador per a que l'avisi de l'ús de cookies i per evitar la seva utilització. Aquest fet pot provocar restriccions a les prestacions de navegació del lloc web de LADEUS. Més informació sobre la nostra política de cookies.
 8. Tractament per compte de tercers: En aquells casos en que LADEUS, hagi d'accedir i/o tractar dades de caràcter personal de les que son responsables els seus clients, per a la adequada prestació dels serveis contractats, ho fara en qualitat d'encarregat del tractament de conformitat amb el que estableix a l'article 12 de la LOPD i concordants del RDLOPD. En aquests casos l'accés i/o tractament de les dades personals es realitzarà d'acord amb els següents termes:
 • LADEUS únicament procedirà al tractament de les dades seguint les instruccions del client sense que pugui tractar-los amb una finalitat diferent de las que son objecte els serveis contractats, o de qualsevol altre manera que suposi un incompliment de les instruccions expresses que el client proporcioni.
 • LADEUS es compromet a no revel·lar, transferir, cedir o d'altre forma comunicar els fitxers o dades en els continguts, ja sigui verbalment o per escrit, per mitjans electrònics, paper, etc. a cap altre persona física o jurídica ni tan sols per a la seva conservació, sense previ consentiment del client.     
 • El client autoritza a LADEUS, en qualitat d'encarregar el tractament, a subcontractar amb tercers, en nom i per compta del client, els serveis de hosting i manteniment de la web, en aquells casos en els que sigui necessari, respectant en tot moment la normativa de protecció de dades de caràcter personal. El client podrà dirigir-se a LADEUS en qualsevol moment per conèixer les dades identificatives de les entitats subcontractades que, en tot cas, actuaran de conformitat amb la normativa de protecció de dades, en els termes previstos en els serveis contractats i prèvia formalització amb LADEUS d'un contracte d'accés a dades per a la prestació de serveis en els termes previstos en els articles 12 de la LOPD i 20 del RDLOP. Les entitats subcontractades es detallen en el punt 8 d'aquestes polítiques.       
 • LADEUS, en compliment de l'article 10 de la LOPD obliga a mantenir el secret professional respecte les dades de caràcter personal en els que s'hagi d'accedir i/o tractar amb la finalitat de complir amb els serveis contractats, durant i posteriorment a la finalització dels serveis. LADEUS només podrà permetre l'accés a les dades a aquells empleats, expressament autoritzats, que hagin de conèixer-los per a la prestació dels serveis contractats i que estaran vinculats pel deure de secret i seran informats respecte les seves obligacions i de les infraccions establertes per la legislació vigent en la matèria.       
 • LADEUS garantitza com a mínim, per a tots els seus tractaments i/o accessos a dades de caràcter personal, l'adopció de les mesures de seguretat de nivell bàsic indicades en el Títol Vlll del RDLOP, així com qualssevol altre que li fossin imposades, d'índole tècnica i organitzatives, necessàries per garantitzar la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrduda, tractament o accés no autoritzat. Serà obligació del client indicar expressament a LADEUS la necessitat d'adoptar mesures de seguretat mitjana i/o alta en el tractament de les dades de caràcter personal de les que el client n'és el responsable.        
 • LADEUS garantitza que un cop realitzada la prestació contractual, tornarà o destruirà les dades de caràcter personal, així com els suports físics que emmagatzemin dades personals, al client. Però, aquelles dades en les que la seva conservació resulti necessària per a la satisfacció d'obligacions legals, es bloquejaran durant el període que procedeixi i es suprimiran un cop finalitzat el termini corresponent.
 • En el cas que LADEUS destini les dades a altres finalitats, les comuniqui o les utilitzi incomplint les condicions dels serveis contractats, serà considerat responsable del tractament, reponent a les infreaccions en les que hagi incorregut personalment.
 • El client garantitza a LADEUS que les dades de caràcter personal han estat obtingudes observant les prescripcions legals establertes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal. LADEUS no es fa responsable de l'incompliment, per part del client, de les obligacions derivades de la LOPD i normativa vigent a la part que a la seva activitat li correspongui i que es trobi relacionada amb la execució dels serveis contractats o amb qualsevol altre relació comercial amb LADEUS.